Kaderník – kaderníčka

Akreditovaný kurz
20.5.2024

Kaderník – kaderníčka

1.050,00 

Kaderník-kaderníčka_20.5.2024

Cena pre SAMOPLATCU: 1.050 € 

Cena cez ÚRAD PRÁCE: 1.188 €

ZĽAVY 5%: ženy na MD, občania so ZŤP, nezamestnaní a študenti.

Kurz vychádza z požiadaviek na kadernícku profesiu. Stručný obsah teoretickej a praktickej časti kurzu: masáž hlavy, hygiena, umývanie a vodová ondulácia, farbenie vlasov, odfarbenie vlasov, preparácia vlasov, regenerácia vlasov, všetky typy strihania, komunikácia so zákazníkom, ekonomické základy podnikania, úprava vlasov atď.

Popis kurzu

Na uvedený vzdelávací program “Kaderník – kaderníčka” bola udelená akreditácia akreditačnou komisiou Ministerstva školstva VV a M SR. Absolventi vzdelávacieho programu obdržia osvedčenie o absolvovaní v zmysle akreditácie.  Vzdelávací program je určený záujemcom s minimálne stredoškolským vzdelaním, ktorí chcú nájsť uplatnenie v danom odbore alebo otvoriť si živnosť. Aktuálne platné podmienky pre otvorenie živnosti v tomto odbore je potrebné preveriť si na príslušnom živnostenskom úrade a Živnostenskej komore SR. Kurz organizujeme v spolupráci s V.A.J.A.K. s.r.o.

Cieľ kurzu:

absolvent musí zvládnuť základné teoretické a odborno – profesionálne zručnosti, nutné pre výkon práce kaderník – kaderníčka.

Charakteristika kurzu:

kurz je koncipovaný na základe osnov SOU. Dôraz  sa kladie na výcvik praktickej činnosti. Teoretická časť sa účelovo viaže k jednotlivým praktickým úkonom v práci kaderníčky. Praktickú časť účastníci absolvujú v kaderníckom salóne alebo na tento účel vybavenom pracovisku. Kurz bude prebiehať dennou formou, príp. podľa dohody s účastníkmi. Účastníci si zabezpečia vlastné modely, na ktorých si budú nacvičovať praktické úkony.

Spôsob ukončenia kurzu:

záverečná skúška pozostávajúca z písomnej i praktickej časti.

Časový rozsah kurzu:

450 vyuč. hod. prezenčnou formou

Ďalšie informácie:

V cene kurzu nie je zahrnutý materiál na praktický výcvik v hodnote cca. 140 €. Je potrebné si zabezpečiť vlastný fén a holiaci (strihací) strojček.  Presné termíny a dni výučby si účastníci dohodnú na prvom stretnutí. Účastnícky poplatok uhradíte v hotovosti pri nástupe na kurz alebo prevodom na účet na základe pozvánky + záväznej prihlášky, ktorú obdržíte emailom. Úhrada je možná aj na 2 alebo 3 splátky. Bližšie informácie ohľadom pomôcok sa účastníci dozvedia na prvom stretnutí.

Absolventi kurzu obdržia osvedčenie s celoštátnou platnosťou. 

 

Akreditovaný kurz

Forma štúdia:

Denné štúdium

Kurz otvárame:

20.5.2024
15:00

Časový rozsah kurzu:

450 hodín

Kurz prebieha:

V.A.J.A.K., s.r.o., pobočka Trnava
Hlavná 31
917 01 Trnava

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

1.050,00