Kaderník – kaderníčka

Akreditovaný kurz

Kaderník – kaderníčka

850,00 

Kurz vychádza z požiadaviek na kadernícku profesiu. Stručný obsah teoretickej a praktickej časti kurzu: masáž hlavy, hygiena, umývanie a vodová ondulácia, farbenie vlasov, odfarbenie vlasov, preparácia vlasov, regenerácia vlasov, všetky typy strihania, komunikácia so zákazníkom, ekonomické základy podnikania, úprava vlasov atď.

Popis kurzu

Cieľ kurzu:

absolvent musí zvládnuť základné teoretické a odborno – profesionálne zručnosti, nutné pre výkon práce kaderník – kaderníčka.

Charakteristika kurzu:

kurz je koncipovaný na základe osnov SOU. Dôraz  sa kladie na výcvik praktickej činnosti. Teoretická časť sa účelovo viaže k jednotlivým praktickým úkonom v práci kaderníčky. Praktickú časť účastníci absolvujú v kaderníckom salóne, alebo na tento účel vybavenom pracovisku. Kurz bude prebiehať dennou formou.

Spôsob ukončenia kurzu:

záverečná skúška pozostávajúca z písomnej i praktickej časti.

Časový rozsah kurzu:

450 vyuč. hod. z toho 43vyuč. hodín dištančnou formou.

Ďalšie informácie:

V cene kurzu nie je zahrnutý materiál na praktický výcvik v hodnote cca. 140 €. Presné termíny a dni výučby si účastníci dohodnú na prvom stretnutí. Účastnícky poplatok uhradíte v hotovosti pri nástupe na kurz alebo prevodom na účet na základe pozvánky, ktorú pošleme najneskôr 7 dní pre začatím kurzu. Úhrada je možná aj na 2 alebo 3 splátky. Bližšie informácie ohľadom pomôcok sa účastníci dozvedia na prvom stretnutí. O aktuálnej situácii ohľadom otvorenia živnosti sa treba informovať na príslušnom živnostenskom úrade. Na uvedený rekvalifikačný kurz bola udelená akreditácia akreditačnou komisiou MŠVVaŠ SR.

Absolventi kurzu obdržia osvedčenie s celoštátnou platnosťou. 

 

Akreditovaný kurz

Forma štúdia:

Denné štúdium

Kurz otvárame:

Časový rozsah kurzu:

450 hodín

Kurz prebieha:

V.A.J.A.K., s.r.o., pobočka Trnava
Hlavná 31
917 01 Trnava

Pozvite aj svojich známych:

Cena kurzu:

850,00