Ostatné kurzy

 • You've just added this product to the cart:

  Aktualizačná odborná príprava pracovníkov v elektrotechnike § 21, §22, §23 a §24

  0 out of 5

  Aktualizačná odborná príprava pracovníkov v elektrotechnike § 21, §22, §23 a §24

  Dátum otvorenia: 29.5.2023

  Povinnosť absolvovať aktualizačnú odbornú spôsobilosť pracovníkov v elektrotechnike §21, §22, §23 a §24 stanovuje § 16, ods. 4 zákona č. 124/2006 Z. z. osoby, ktoré vlastnia osvedčenie musia AOP absolvovať do piatich rokov od vydania posledného osvedčenia. Osoby, ktoré už absolvovali AOP, musia AOP znovu absolvovať vždy do piatich rokov od dátumu poslednej AOP. V opačnom prípade osvedčenie stráca platnosť.

  60,00 
 • You've just added this product to the cart:

  Elektrotechnické minimum

  0 out of 5

  Elektrotechnické minimum

  Dátum otvorenia: 24.8.2023

  Akreditovaný kurz je určený pre osoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti potrebné na výkon činností elektrotechnika. Akreditovaný kurz umožňuje získať elektrotechnické vzdelanie. Po absolvovaní kurzu elektrotechnické minimum sa absolventi môžu prihlásiť na kurz  na získanie osvedčenia odbornej spôsobilosti v elektrotechnike podľa § 21 elektrotechnik vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z.

  780,00 
 • You've just added this product to the cart:

  Inštruktor sociálnej rehabilitácie

  0 out of 5

  Inštruktor sociálnej rehabilitácie

  Dátum otvorenia: 24.4.2023

  Akreditovaný kurz Inštruktor sociálnej rehabilitácie podľa zákona č. 448/2008 Z z. o sociálnych službách.

  375,00 
 • You've just added this product to the cart:

  Kurz opatrovania

  0 out of 5

  Kurz opatrovania

  Absolvent kurzu opatrovania bude mať základné poznatky z oblasti liečebno – preventívnej starostlivosti, poznať základné zásady pri ošetrovaní chorých, starých a postihnutých ľudí, poznať sociálno-právnu a etickú problematiku v opatrovateľskej službe, vedieť sa postarať o starého a chorého človeka.

  180,00 
 • You've just added this product to the cart:

  Kurz prvej pomoci

  0 out of 5

  Kurz prvej pomoci

  Dátum otvorenia: 23.5.2023

  Zamestnávatelia, ktorí potrebujú určiť a odborne spôsobilými osobami vyškoliť a pravidelne školiť dostatočný počet zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci, t.j. približne 10 % z celkového počtu zamestnancov výrobné prevádzky a 5 % nevýrobné prevádzky. Ďalším faktorom ovplyvňujúcim túto skutočnosť je zmennosť prevádzky, na každej zmene musí byť zachovaný percentuálny počet vyškolených zamestnancov.

  42,00 
 • You've just added this product to the cart:

  Lektor

  0 out of 5

  Lektor

  Dátum otvorenia: 13.4.2023

  Kurz je určený pre záujemcov s vysokoškolským alebo stredoškolským vzdelaním, ktorí pôsobia, resp. chcú pôsobiť v oblasti vzdelávania dospelých.

  235,00 
 • You've just added this product to the cart:

  Medzinárodné zasielateľstvo

  0 out of 5

  Medzinárodné zasielateľstvo

  Dátum otvorenia: 27.3.2023

  Absolventi kurzu po vykonaní záverečnej skúšky získajú komplex poznatkov a zručností v oblasti medzinárodného zasielateľstva, špedície, colnej problematiky, logistiky, dopravy atď.

  435,00 
 • You've just added this product to the cart:

  Odborná príprava / aktualizačná odborná príprava na prácu s dezinfekčnými prípravkami alebo s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie - deratizácia, dezinsekcia, dezinfekcia (DDD)

  0 out of 5

  Odborná príprava / aktualizačná odborná príprava na prácu s dezinfekčnými prípravkami alebo s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie – deratizácia, dezinsekcia, dezinfekcia (DDD)

  Dátum otvorenia: 9.5.2023

  Osoby zodpovedné za odborné vykonávanie činností a osoby samostatne vykonávajúce činnosti s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie alebo s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie. Osoby vykonávajúce deratizáciu, dezinsekciu, dezinfekciu atď. Kurz je určený pre osoby, ktoré žiadajú o odbornú spôsobilosť prvýkrát a taktiež pre osoby, ktoré potrebujú opakované školenie po 5 rokoch, tzv. aktualizácia vydaného osvedčenia.

  144,00 
 • You've just added this product to the cart:

  Odborná príprava / aktualizačná odborná príprava na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami

  0 out of 5

  Odborná príprava / aktualizačná odborná príprava na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami

  Dátum otvorenia: 4.4.2023

  Záujemcovia, ktorí majú záujem získať potrebnú odbornú spôsobilosť pre prácu s toxickými látkami a zmesami alebo záujemcovia o aktualizačný kurz na prácu s toxickými látkami a zmesami po 5 rokoch.

  72,00 
 • You've just added this product to the cart:

  Správa registratúry organizácie

  0 out of 5

  Správa registratúry organizácie

  Dátum otvorenia: 15.5.2023

  Vzdelávací program je určený pre záujemcov o získanie odborných vedomostí a zručností v oblasti archivácie dokumentov, resp. správy registratúry.

  381,00 
 • You've just added this product to the cart:

  Sprievodca v cestovnom ruchu

  0 out of 5

  Sprievodca v cestovnom ruchu

  Dátum otvorenia: 8.9.2023

  Kurz je určený pre záujemcov o vykonávanie funkcie sprievodcu cestovného ruchu v rámci domáceho a zahraničného cestovného ruchu.

  540,00 
 • You've just added this product to the cart:

  Viazanie a aranžovanie kvetov

  Akreditovaný kurz
  0 out of 5

  Viazanie a aranžovanie kvetov

  Dátum otvorenia: 10.5.2023

  Absolvent kurzu bude ovládať technické postupy a technológiu prípravy základného materiálu potrebného k aranžovaniu, techniku viazania a vypichovania kytíc zo živého, suchého i umelého materiálu, techniku aranžovania ikebán zo suchého a živého materiálu, techniku prípravy rôznych ozdôb k sviatkom roka.

  330,00