• You've just added this product to the cart:

  Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov

  0 out of 5

  Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov

  Dátum otvorenia: 11.4.2023

  Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov je určená pre bezpečnostných technikov alebo autorizovaných bezpečnostných technikov, ktorým uplynie 5 rokov od vydania osvedčenia BT / ABT alebo uplynie 5 rokov od poslednej aktualizačnej odbornej prípravy BT /ABT.

   

  114,00 
 • You've just added this product to the cart:

  Aktualizačná odborná príprava pracovníkov v elektrotechnike § 21, §22, §23 a §24

  0 out of 5

  Aktualizačná odborná príprava pracovníkov v elektrotechnike § 21, §22, §23 a §24

  Dátum otvorenia: 29.5.2023

  Povinnosť absolvovať aktualizačnú odbornú spôsobilosť pracovníkov v elektrotechnike §21, §22, §23 a §24 stanovuje § 16, ods. 4 zákona č. 124/2006 Z. z. osoby, ktoré vlastnia osvedčenie musia AOP absolvovať do piatich rokov od vydania posledného osvedčenia. Osoby, ktoré už absolvovali AOP, musia AOP znovu absolvovať vždy do piatich rokov od dátumu poslednej AOP. V opačnom prípade osvedčenie stráca platnosť.

  60,00 
 • You've just added this product to the cart:

  Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany

  0 out of 5

  Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany

  Dátum otvorenia: 15.5.2023

  Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany je určená pre technikov požiarnej ochrany, ktorým končí platnosť osvedčenia na výkon funkcie technika požiarnej ochrany. Podmienkou zaradenia do odbornej prípravy je predloženie platnej kópie osvedčenia o odbornej spôsobilosti technika PO nie staršie ako 5 rokov.

  216,00 
 • You've just added this product to the cart:

  Bezpečnostný technik

  0 out of 5

  Bezpečnostný technik

  Dátum otvorenia: 3.4.2023

  Kurz je určený pre záujemcov o prácu v oblasti bezpečnosti pri práci. Bezpečnostní technici napomáhajú vedúcim pracovníkom pri plnení ich povinností, upozorňujú ich na zistené nedostatky, podávajú návrhy na ich odstránenie.

  597,00 
 • You've just added this product to the cart:

  Elektrotechnické minimum

  0 out of 5

  Elektrotechnické minimum

  Dátum otvorenia: 24.8.2023

  Akreditovaný kurz je určený pre osoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti potrebné na výkon činností elektrotechnika. Akreditovaný kurz umožňuje získať elektrotechnické vzdelanie. Po absolvovaní kurzu elektrotechnické minimum sa absolventi môžu prihlásiť na kurz  na získanie osvedčenia odbornej spôsobilosti v elektrotechnike podľa § 21 elektrotechnik vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z.

  780,00 
 • You've just added this product to the cart:

  Kurz prvej pomoci

  0 out of 5

  Kurz prvej pomoci

  Dátum otvorenia: 23.5.2023

  Zamestnávatelia, ktorí potrebujú určiť a odborne spôsobilými osobami vyškoliť a pravidelne školiť dostatočný počet zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci, t.j. približne 10 % z celkového počtu zamestnancov výrobné prevádzky a 5 % nevýrobné prevádzky. Ďalším faktorom ovplyvňujúcim túto skutočnosť je zmennosť prevádzky, na každej zmene musí byť zachovaný percentuálny počet vyškolených zamestnancov.

  42,00 
 • You've just added this product to the cart:

  Odborná príprava / aktualizačná odborná príprava na prácu s dezinfekčnými prípravkami alebo s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie - deratizácia, dezinsekcia, dezinfekcia (DDD)

  0 out of 5

  Odborná príprava / aktualizačná odborná príprava na prácu s dezinfekčnými prípravkami alebo s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie – deratizácia, dezinsekcia, dezinfekcia (DDD)

  Dátum otvorenia: 9.5.2023

  Osoby zodpovedné za odborné vykonávanie činností a osoby samostatne vykonávajúce činnosti s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie alebo s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie. Osoby vykonávajúce deratizáciu, dezinsekciu, dezinfekciu atď. Kurz je určený pre osoby, ktoré žiadajú o odbornú spôsobilosť prvýkrát a taktiež pre osoby, ktoré potrebujú opakované školenie po 5 rokoch, tzv. aktualizácia vydaného osvedčenia.

  144,00 
 • You've just added this product to the cart:

  Odborná príprava / aktualizačná odborná príprava na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami

  0 out of 5

  Odborná príprava / aktualizačná odborná príprava na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami

  Dátum otvorenia: 4.4.2023

  Záujemcovia, ktorí majú záujem získať potrebnú odbornú spôsobilosť pre prácu s toxickými látkami a zmesami alebo záujemcovia o aktualizačný kurz na prácu s toxickými látkami a zmesami po 5 rokoch.

  72,00 
 • You've just added this product to the cart:

  PRÍPRAVNÝ KURZ PRE BEZPEČNOSTNÝCH TECHNIKOV KU SKÚŠKE NA NIP SR

  0 out of 5

  PRÍPRAVNÝ KURZ PRE BEZPEČNOSTNÝCH TECHNIKOV KU SKÚŠKE NA NIP SR

  Dátum otvorenia: 22.5.2023

  Kurz sme obsahovo pripravili v zmysle novely zákona 124/2006 Z. z. platnej od 1.1.2023  s cieľom odborne pripraviť bezpečnostných technikov ku skúške na NIP SR. Bezpečnostní technici sa oboznámia s aktuálnymi legislatívnymi zmenami v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Zároveň s okruhmi a oblasťami, ktoré budú súčasťou skúšky.

  114,00 
 • You've just added this product to the cart:

  Školenie odbornej spôsobilosti pracovníkov v elektrotechnike §20, §21, §22, §23

  0 out of 5

  Školenie odbornej spôsobilosti pracovníkov v elektrotechnike §20, §21, §22, §23

  Dátum otvorenia: 29.5.2023

  Školenie je určené pre záujemcov o získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti pracovníkov v elektrotechnike § 20, §21, §22 a § 23.

  108,00 
 • You've just added this product to the cart:

  Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany

  0 out of 5

  Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany

  Dátum otvorenia: 22.5.2023

  Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany je určená záujemcom, ktorí chcú získať kvalifikáciu a odbornú spôsobilosť technika požiarnej ochrany podľa § 33 ods. 1 písm. a) vyhl. MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii TPO.

  420,00 
 • You've just added this product to the cart:

  Zástupcovia zamestnancov pre bezpečnosť

  0 out of 5

  Zástupcovia zamestnancov pre bezpečnosť

  Oboznámenie sa s platnou legislatívou SR v danej oblasti podľa § 7 a v nadväznosti na § 19, ods. 5 zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP v znení neskorších predpisov, problematika zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť.

  60,00